อีเมลและ/หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ลองอีกครั้งหรือคลิกที่ลิงก์ “ลืมรหัสผ่านใช่ไหม”
ช่องข้อมูลนี้ไม่สามารถเว้นว่าง
ข้อมูลในช่องไม่ตรงกัน
ช่องนี้ไม่ใช่อีเมลที่ถูกต้อง
โปรดป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง

จรรยาบรรณในการทำงาน

คำนำโดย

FRANÇOIS-HENRI PINAULT

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

หัวใจในการดำเนินธุรกิจคือจริยธรรมซึ่งเรามุ่งมั่นให้ทุกคนมีศีลธรรมอย่างเต็มเปี่ยม รวมถึงหลักการของความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจของเราอย่างยั่งยืน วัฒนธรรมแห่งคุณธรรมนี้มีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน พนักงานทุกคนของ Kering จะต้องเป็นต้นแบบในกิจกรรมประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติ สถานที่ ตำแหน่ง หรือระดับอาวุโสในธุรกิจก็ตาม

 
ตั้งแต่ปี 2005 เราใช้หลักจรรยาบรรณเข้ามาแทนที่กฎบัตรจริยธรรมที่ตั้งขึ้นในปี 1996 โดยหลักจรรยาบรรณได้กำหนดหลักการสำคัญไว้ โดยกำหนดกรอบและการชี้นำการใช้ชีวิตประจำวันของเรา หลักของจรรยาบรรณสร้างกรอบในการทำงาน รวมถึงความคาดหวังจากพนักงานทุกคนในทุกๆกิจกรรมของการทำงาน และเวลาติดต่อกับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา นอกจากนี้ยังกำหนดความมุ่งมั่นที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุ่มเทให้กับการปกป้องและต้องการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมทั้งต่อสังคมโดยรวม ซึ่งเราตั้งใจที่จะแสดงบทบาทของเราอย่างเต็มที่ในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี ที่มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 
หลักจรรยาบรรณฉบับนี้เป็นฉบับที่สี่ตั้งแต่ปี 2005 ได้เปิดโอกาสให้เราทบทวนสิ่งที่กำหนดแนวทางจริยธรรมในช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงของเราไปสู่ผู้เล่นที่บริสุทธิ์ในภาคส่วนสินค้าฟุ่มเฟือยได้สำเร็จ หลักจรรยาบรรณตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เพียงแต่สำหรับพนักงานของเราทุกคน แต่ยังรวมถึงทุกคนที่ทำงานในห่วงโซ่อุปทานของเราและมีส่วนสนับสนุนการสร้างคุณค่าของเราด้วย เราระดมพลังและใช้ความระแวดระวังในการต่อสู้กับการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ และการแสวงประโยชน์จากกลุ่มที่เปราะบางที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อพยพ ตลอดจนเพื่อต่อสู้กับความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หญิง

เวอร์ชันล่าสุดนี้ยังช่วยให้เราระลึกถึงความคืบหน้าทั้งหมดในการป้องกันและตรวจจับการทุจริตและการขายที่ใช้อิทธิพล โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 2015 การจัดตั้งองค์กรการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราและเครือข่ายระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดของแบรนด์ภายในสำนักงานของเรา ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับใช้ทั้งหมดในบริษัทอย่างเข้มงวดโดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนที่จำเป็น รวมทั้งสนับสนุนพนักงานทุกคน เราต่อต้านการคอร์รัปชั่น การใช้อิทธิพล และการฉ้อโกงทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนตระหนักในเรื่องนี้

 

สุดท้ายนี้สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องระลึกไว้ว่าการแจ้งเบาะแสด้านจริยธรรมที่ Kering ตั้งขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งช่วยให้บุคคลใดก็ตามสามารถรายงานการละเมิดหรือสงสัยว่ามีการละเมิดหลักจรรยาบรรณของเรา ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับพนักงาน Kering เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานภายนอกและพนักงานชั่วคราวที่ทำงานให้กับบริษัท หรือการบริการทั้งหมดและพันธมิตรภายนอกที่เราว่าจ้างตามสัญญา กลไกนี้มีความสำคัญและทำให้เราสามารถระบุข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติตามหลักการของเรา รวมถึงขั้นตอนการแก้ไขที่จำเป็น การปกป้องบุคคลที่รายงานข้อบกพร่องดังกล่าวต่อเราโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนและด้วยความสุจริตใจ ถือเป็นความมุ่งมั่นที่สำคัญยิ่งในกลุ่มบริษัท 

 

จรรยาบรรณในการทำงานนี้เป็นแนวทางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบการทำงานสำหรับกิจกรรมทั้งหมดของเรา และเพื่อปกป้อง Kering ทั้งในแง่ความสำเร็จและความยั่งยืน เราเชื่อว่าคุณจะทำความเข้าใจกับจรรยาบรรณในการทำงานนี้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทุกอย่างได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายในกลุ่มบริษัทเพื่อสนับสนุนและช่วยให้คุณบรรลุข้อกำหนดนี้ได้ เราเชื่อมั่นในตัวคุณ